Vítejte v Centru pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění!

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci (CDEMO, MS centrum) se zabývá diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o nemocné trpící demyelinizačními onemocněními centrálního nervového systému (CNS), převážně roztroušenou sklerózou (RS, multiple sclerosis - MS).


MS centrum v Olomouci bylo zřízeno ministerstvem zdravotnictví ČR v r. 1995 za účelem poskytování nadregionální a prvotřídní péče o pacienty s RS. Centrum v současnosti sleduje přes 2 000 pacientů s tímto závažným onemocněním CNS. Řadí se společně s MS centrem Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze k předním centrům v ČR umožňujícím časnou diagnostiku a terapii RS. Centrum využívá diagnostický komplement dostupný na Neurologické klinice vč. likvorologické a elektrofyziologické laboratoře. V rámci LF UP a FN Olomouc je realizována široká spolupráce s klinikami a ústavy, zajišťující vysoce specializovanou konziliární a superkonziliární péči o nemocné s roztroušenou sklerózou. Centrum úzce spolupracuje s regionálním sdružením Unie Roska ČR, svépomocnou organizací mladých pacientů s RS – Sdružení mladých sklerotiků – SMS. Centrum pořádá semináře pro pacienty, spoluorganizuje výstavy a podílí se na dalších zájmových aktivitách.


Léčba v Centru zahrnuje moderní účinné imunomodulační a imunosupresivní terapeutické postupy. Jedná se především o léčbu biologickou zahrnující tzv. léky ovlivňující onemocnění (disease modifying drugs, DMD) – DMD 1. linie – zejm. interferon beta 1b, interferon beta 1a, glatiramer acetát a DMD 2. linie – především monoklonální protilátku natalizumab a imunomodulans fingolimod. Z léčby profitují jak pacienti v časné fázi onemocnění po první demyelinizační příhodě ve stadiu klinicky izolovaného syndromu – CIS (clinically isolated syndrom), tak pacienti ve fázi relabující-remitující. U primárně a sekundárně progresivní formy RS se podává kombinovaná perorální imunosupresivní terapie nebo pulzní imunosupresivní terapie, a to cyklofosfamidem (Harvardské schéma) nebo mitoxantronem (Hartungovo, event. Edanovo schéma). Variantou je podávání pulzů intravenózních kortikoidů, u imunosuprimovaných nemocných s recidivujícími infekty pak aplikace intravenózních imunoglobulinů.


Olomoucké nadregionální univerzitní MS centrum disponuje moderními postupy léčby spasticity. Ve spolupráci s Centrem pro léčbu spasticity Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc lze aplikovat botulotoxin do spastických svalů. Spolupráce s Neurochirurgickou klinikou LF UP a FNOL umožňuje u pacientů s jinak obtížně ovlivnitelnou spasticitou převážně dolních končetin implantaci baklofenové pumpy.


Centrum využívá diagnostický komplement Neurologické kliniky, především likvorovou a elektrofyziologickou laboratoř.Aktuálně pro pacienty 2017

  • Ordinační doba specializovaných ambulance MS centra je pondělí až pátek od 8.30 do 15.00 hod.

  • Do Centra se mohou pacienti objednávat telefonicky: +420 588 443 436 (sestra Lenka Kalandrová nebo sestra Monika Košťálková), likvorologická laboratoř 588 443 414.

  • Písemné objednání na adrese: Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20, Olomouc.

  • K prvnímu vyšetření potřebuje pacient doporučení praktického lékaře nebo neurologa, včetně výsledků provedených vyšetření, zejména výsledek, případně snímek MRI (magnetická rezonance) a vyšetření mozkomíšního moku.